Sopimusehdot


Tokko Vuokravarasto -  Sopimusehdot

1 § Varaston kunto ja säilytettävät tavarat: Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Asiaton oleskelu tai yöpyminen on ehdottomasti kielletty. Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Eloperäisten aineiden ja renkaiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa varastossa. Tavaroiden säilytys ulkona varastoalueella on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää varaston ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Vuokrantaja voi niin halutessaan myös säilyttää tavarat ja palauttaa ne vuokralaiselle erillistä korvausta vastaan. Piha-alueen tai muun taloyhtiön alueen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty.

2 § Lämmitys, sähkö ja huoltotyöt: Lämmityksestä ja sähköstä vastaa vuokranantaja. Varastoalue voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen ilmoittamina aikoina.

3 § Vakuutukset lukitus ja vuokranantajan vastuu: Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai hukkaantumisesta. Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta ja varaston lukitsemisesta riippulukolla. Vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jätetty varasto ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.

4 § Muutostyöt: Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei sallita. Varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä, ja esimerkiksi mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Varaston tuuletusreikiä ei saa tukkia. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun varastoon välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Auton tarpeeton joutokäynti varasto alueella on kielletty. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä kaikkien taloyhtiön ovien sulkeutumisesta. Vuokranantajalla on oikeus yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi samankokoinen tai suurempi varastotila varastoalueella.

5 § Määräaikainen vuokrasopimus: Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston ja palauttaa avaimet avainten hallintopisteeseen vuokrasopimuksen viimeiseen päivään mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu kohdan 6 § mukaisesti toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi. Määräaikaisissa vuokrasopimuksissa noudatamme täysien kuukausien käytäntöä eli esim. vuokraat varaston 15.5. ja ilmoitat että et tarvitse sitä enää 5.8. Tällöin vuokranmaksu katsotaan 15.5. - 15.8. väliseltä ajalta, eli kolmelta täydeltä kuukaudelta.

6 § Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus: Jos sinulla on toistaiseksi oleva vuokrasopimus, voit irtisanoa varastosi koska tahansa 1kk:n irtisanomisaikaa noudattaen seuraavasti: varaston irtisanominen tulee tehdä aina kuukauden loppuun mennessä, jolloin vuokrasopimus jatkuu vielä siten että seuraavan kuukauden vuokra veloitetaan. Jos siis vuokrasit varaston esim. 15.5. ja irtisanot sen 31.5. mennessä, laskutetaan vuokra vielä 15.6. jolloin sopimus lakkaa 15.7. Varaston irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tai kirjeitse. Huomioithan siis, että irtisanoessasi varaston jatkuu sopimus yllä olevan esimerkin mukaan vielä seuraavan laskutuskauden yli jolloin todellinen aika varaston vapautumiseen voi olla enemmän kuin yksi kuukausi, riippuen hieman siitä milloin vuokrasopimus on alunperin aloitettu.

Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston ja palauttaa avaimet eri ohjeiden mukaisesti vuokrasopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta.

7 § Vuokran maksu: Vuokralaiselle aktivoidaan kulkuoikeus varastoalueelle ja oikeus vuokratun tilan hallintaan alkaa, kun sopimus on molempien osapuolten hyväksymä. Vuokra maksetaan joko luottokortilla Tokko Groupin verkkokaupassa tai ennakkoon kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. Vuokrasopimus alkaa virallisesti sopimuksen allekirjoituspäivästä tai tilauksen tekopäivästä verkkokaupassa. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä aina 5 euron huomautus- /myöhästymissakko sekä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus sulkea ilman erillistä ilmoitusta kulkuoikeus varastoalueelle ja/tai irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi sekä pidättää (omalla lukituksella) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat ja periä varaston aukaisumaksu 30 euroa, mikäli asiakas on maksanut erääntyneet vuokrat ennen realisointia. Mikäli vuokraa ei ole maksettu kolmen (3) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus realisoida (parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi julkisessa huutokaupassa) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat ja käyttää realisointitulos vuokrarästien ja myyntikulujen maksamiseen. Yli jäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

8 § Vuokratakuu ja sen palautus: Mikäli vuokralaisella on tai vuokralaiselle syntyy luottohäiriömerkintä, vuokranantajalla on oikeus periä kolmen (3) kuukauden vuokratakuu. Vuokratakuu palautetaan irtisanomisajan jälkeen, kun varastotila on todettu tyhjennetyksi ja siivotuksi (katso yllä 5 § ja 6 §). Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saataviaan vuokratakuusta. Palautuksen edellytyksenä on, että vuokralainen on ilmoittanut pankkitilinumeronsa vuokranantajalle.

9 § Sopimuksen siirtäminen, vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus ja muut asiat: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastoon. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen takia. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä force majeure – periaatteiden mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole riittäviä valtuuksia sopimuksen tekoon, on hän henkilökohtaisesti vuokrasopimuksen toinen osapuoli.

10 § Sopimusrikkomukset: Mikäli vuokralainen rikkoo 1-9 pykälissä sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi, mitä 7 §:ssä on lueteltu, sulkea kulkuoikeus varastoalueelle, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

11 § Kadonneesta avaimesta peritään € 75.- maksu.